Ιστορική Αναδρομή

Η ανάγκη για μεταρρυθμιστικές και καινοτόμες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές αλλαγές αναδείχτηκε τα τελευταία χρόνια, τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο χαρακτήρας των προκλήσεων αυτών απαιτεί από τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις να συνδράμουν στην ανάγκη για αλλαγή, υιοθετώντας στρατηγικές και προσεγγίσεις καλής διακυβέρνησης που στόχο έχουν τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Μέχρι το 2016 στην Κύπρο απουσίαζε η οργανωμένη λειτουργία ενός Δικτύου επιχειρήσεων με ευαισθητοποίηση και ενασχόληση σε θέματα ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Με αφορμή τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Growing on Ethics, το οποίο μεταξύ άλλων είχε θέσει ως στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών δικτύων ΕΚΕ στις χώρες που δεν είχαν αναπτυχθεί αντίστοιχες πρωτοβουλίες, και αφού στα μέσα του 2015 εντοπίστηκε η ανάγκη για ανάπτυξη ενός τοπικού Δικτύου, ξεκίνησαν οι σχετικές προσπάθειες με σκοπό τη δημιουργία Δικτύου ΕΚΕ στην Κύπρο.

Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από τις κυπριακές επιχειρήσεις και έτσι στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε διερευνητική συνάντηση στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από περισσότερες από 30 επιχειρήσεις. Στη συνάντηση αναδείχθηκε το ενεργό ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου για το θέμα παράλληλα με τη βούλησή τους για συνέχιση του εγχειρήματος.  Η συνάντηση, επίσης, ανέδειξε την αναγκαιότητα ο υπό σύσταση φορέας να έχει τη μορφή Σωματείου Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο οποίο οι επιχειρήσεις θα συμμετέχουν εθελοντικά με την ιδιότητα του μέλους, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής.

Στη διερευνητική αυτή συνάντηση αποφασίστηκε ότι μέριμνα του Δικτύου θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση κοινής αντίληψης για την ΕΚΕ στην Κύπρο, μέσω παροχής σχετικής ενημέρωσης των μελών του, ενεργειών ευαισθητοποίησης της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας και ενίσχυσης των συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιου τομέα.

Στις 9 Δεκεμβρίου του 2015 πραγματοποιήθηκε δεύτερη συνάντηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων 24 επιχειρήσεων και αποφασίστηκε η σύσταση Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής (ΠΔΕ) με κύριους στόχους [α] την οριστικοποίηση της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου και τη λογοτύπηση αυτού, [β] την οριστικοποίηση του σχεδίου καταστατικού, την η αποστολή του προς έγκριση από το σύνολο των μελών και την υποβολή του στις αρμόδιες κρατικές αρχές, [γ] τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, και [δ] τη διασύνδεση με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση των παρευρισκόμενων μελών η ΠΔΕ στελεχώθηκε από τους κ.κ.:

Πρόεδρος:  

Ανδρέας Ιωαννίδης (ΑΗΚ)

Αντιπρόεδρος:

Θεόδουλος Μακρυγιάννης (Cyta)

Γραμματέας:

Αλέξανδρος Αντωναράς (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)

Μέλη:

Χριστίνα Κοκκάλου (Insights Market Research Ltd)
Σοφούλη Νικολάου (LGS Handling)
Κυριάκο Παρπούνα (Green-Dot Cyprus)
Νίκο Ρωσσίδη (Medochemie)
Ανδρέα Σαββίδη (Cyprus Healthcare Group)
Μάριο Φιλίππου (Premier Shukuroglou Cyprus Ltd)