Βραβεία Καλών Πρακτικών

Το CSR Cyprus θέσπισε το θεσμό των Βραβείων Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Βιωσιμότητας. Στόχος του θεσμού είναι η ανάδειξη της συμβολής των επιχειρήσεων στη διαχείριση πλήθους θεμάτων που αφορούν τόσο τις ίδιες, όσο και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, μέσω της ανάπτυξης πρωτοβουλιών ΕΚΕ και Βιωσιμότητας.

Ο θεσμός ξεκίνησε το 2018 με πρωτοβουλία του CSR Cyprus και σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) και επιδιώκει να συμβάλει στην υιοθέτηση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας από όλους του τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω της ανάδειξης καλών πρακτικών. Ο θεσμός στοχεύει επίσης στην ανάδειξη καινοτόμων προσεγγίσεων στην προώθηση της ΕΚΕ και στην επίτευξη της «Ατζέντα 2030» και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ. Μέσω του θεσμού αυτού, ο οποίος διεξάγεται κάθε δύο χρόνια, αναδεικνύονται οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις στον τομέα της ΕΚΕ και της Βιωσιμότητας, οι οποίες έχουν εντάξει αυτή την προσέγγιση στη Στρατηγική τους και στους επιχειρηματικούς σκοπούς και στόχους τους. Ο διαγωνισμός το 2020 συνδιοργανώνεται από το CSR Cyprus και την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία αποτελεί πλέον τη Δημόσια Αρχλη για την ΕΚΕ στην Κύπρο.

Βραβεία Καλών Πρακτικών 2021Βραβεία Καλών Πρακτικών 2018


Ενημέρωση & Εκπροσώπηση


Εκπαίδευση


Επιχειρηματικά Εργαλεία


Συναντήσεις Μελών & Δικτύωση


Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα & Προγράμματα Ανάπτυξης Τεχνογνωσίας


Βραβεία Καλών Πρακτικών