Ενημέρωση & Εκπροσώπηση

Το CSR Cyprus παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά στις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις γύρω από την ΕΚΕ και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, μεταφέροντας τη φωνή των κυπριακών επιχειρήσεων στο δημόσιο διάλογο για την επίτευξη κερδοφορίας με σεβασμό στον άνθρωπο την κοινωνία και το περιβάλλον.

Ι. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το CSR Cyprus είναι εθνικός εταίρος (National Partner Organisation – NPO) του CSR Europe, έχοντας ενεργό συμμετοχή και άμεση ενημέρωση επί των εκάστοτε εξελίξεων και πρωτοβουλιών των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στα θέματα ΕΚΕ και ΥΕ. Τα Μέλη του CSR Cyprus έχουν με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον ευρύτερο ευρωπαϊκό διάλογο για την ΕΚΕ μέσω διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης, υλοποίησης Focus Groups και συναντήσεων με διαμορφωτές πολιτικής που δυνητικά επηρεάζουν τη στρατηγική των επιχειρήσεων για την ΕΚΕ.

ΙΙ. Σε εθνικό επίπεδο, το CSR Cyprus έχει αναγνωριστεί από την ίδρυσή του ως αυθεντικός εκφραστής των θέσεων της επιχειρηματικής κοινότητας σε θέματα ΕΚΕ και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Διατηρώντας  σχέσεις  επικοινωνίας και συνεργασίας με τους κατά περίπτωση φορείς της Πολιτείας, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συμμετέχει σε συναντήσεις διαλόγου με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικής και λήψη των κατάλληλων αποφάσεων. Το CSR Cyprus συνεργάζεται στενά με την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών η οποία αποτελεί την αρμόδια δημόσια αρχή και συντονιστικό φορέα από πλευράς κυπριακής κυβέρνησης, για την περαιτέρω ενίσχυση και προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στην Κύπρο.


Ενημέρωση & Εκπροσώπηση


Εκπαίδευση


Επιχειρηματικά Εργαλεία


Συναντήσεις Μελών & Δικτύωση


Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα & Προγράμματα Ανάπτυξης Τεχνογνωσίας


Βραβεία Καλών Πρακτικών