Συνεργασίες

Εθνικός Εταίρος του CSR Europe

Το CSR Cyprus από τον Απρίλιο του 2017 είναι ο εθνικός εταίρος του CSR Europe.

Το CSR Europe είναι το ηγετικό ευρωπαϊκό επιχειρηματικό δίκτυο για εταιρική βιωσιμότητα και υπευθυνότητα.  To CSR Europe εκτός από πλήθος πολυεθνικών επιχειρήσεων Μελών του, έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο 42 εθνικών εταίρων σε όλη την Ευρώπη, συγκεντρώνοντας πάνω από 10.000 επιχειρήσεις ενεργώντας ως μια πλατφόρμα για όσες εξ αυτών ενδιαφέρονται να ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και να συμβάλουν θετικά στην κοινωνία.  Αποτελούμενο από τα εταιρικά μέλη, τους Εθνικούς Οργανισμούς Συνεργατών (NPO) και τους Συνεργαζόμενους Συνεργάτες, έχει ως στόχο να ενώσει, εμπνεύσει και υποστηρίξει πάνω από 10.000 επιχειρήσεις σε τοπικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Στόχος είναι ο μετασχηματισμός και η συνεργασία των οργανισμών διαφόρων κλάδων προς πρακτικές λύσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ακολουθώντας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, το CSR Europe οικοδομεί με τους ευρωπαίους ηγέτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη τη γενική στρατηγική για μια βιώσιμη Ευρώπη 2030.

Το CSR Cyprus εκπροσωπεί την Κύπρο ως ο Εθνικός Εταίρος του CSR Europe και μεταφέρει στα Μέλη του την τεχνογνωσία, την εκπαίδευση και τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα θέματα της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.


Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)

Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής οργάνωσης και περαιτέρω ανάπτυξής του, το CSR Cyprus συνεργάζεται με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων έχοντας ενταχθεί στις τάξεις της ως επαγγελματικό σωματείο, λαμβάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο ποικίλες υπηρεσίες διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης, σχεδιασμού και διοργάνωσης εκδηλώσεων, επικοινωνίας, κλπ.

To CSR Cyprus εκπροσωπείται με τον Εκάστοτε Πρόεδρό του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΒ και συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις προωθώντας διαρκώς την έννοια της Βιωσιμότητας και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητάς, συμμετέχοντας σε Δράσεις και πρωτοβουλίες που θα δημιουργήσουν συνθήκες Αειφορίας και Υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην Κύπρο.


Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΣΕ)

Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΣΕ) είναι ανεξάρτητη Υπηρεσία με επικεφαλής τον Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών. Από τις 7/10/2020 η ΥΣΕ έχει καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως αρμόδια δημόσια αρχή για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) στην Κύπρο. 

Άμεσος στόχος της ΥΣΕ είναι η συνέχιση των διαφόρων δράσεων που έχει αναπτύξει ή ξεκινήσει η ΓΔ ΕΠΣΑ (η προηγούμενη αρμόδια αρχή), καθώς και η περαιτέρω προώθηση των στόχων που έχει θέσει, με σκοπό την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν πιο μακροπρόθεσμες και υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές που να στηρίζονται σε κοινωνικοοικονομικά, περιβαλλοντικά και δεοντολογικά κριτήρια, στα πλαίσια και των στρατηγικών Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών αλλά και των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Συνοπτικά, η αρμοδιότητα/στρατηγική της ΥΣΕ για την ΕΚΕ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διοργάνωση εκστρατειών διαφώτισης των επιχειρήσεων, επαφές και συντονισμό με άλλες υπηρεσίες/οργανώσεις σε τοπικό και ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο, ενθάρρυνση των επιχειρήσεων για αξιοποίηση του «Ενημερωτικού Εντύπου και Ερωτηματολογίου Αυτό-Αξιολόγησης» (που έχει ετοιμαστεί από την ΓΔ ΕΠΣΑ με στόχο να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις, μέσω της εθελοντικής αυτό-αξιολόγησης, προκειμένου να διαπιστώσουν το βαθμό ωριμότητάς τους ως προς την εφαρμογή ΕΚΕ) και τον καθορισμό εθνικής προδιαγραφής/προτύπου για την ΕΚΕ με βάση την οποία οι επιχειρήσεις θα μπορούν να πιστοποιούνται και να επιχορηγούνται (στα πλαίσια και έργου που θα υλοποιηθεί από την ΥΣΕ με χρηματοδότηση από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ- Νορβηγίας, η οποία έχει εξασφαλισθεί από τη ΓΔ ΕΠΣΑ).

Ενημερωτικό Έντυπο και Ερωτηματολόγιο Αυτό-Αξιολόγησης

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Γρηγόρη Αυξεντίου 7Β, 1096, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22401500, 22401560
Φαξ: 22401592
Email: commissioner@cssda.gov.cy