Συναντήσεις Μελών & Δικτύωση

Το CSR Cyprus διοργανώνει συναντήσεις Μελών στις οποίες παρέχονται οι ακόλουθες δυνατότητες:

  • ενημέρωση για τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • παρουσίαση της στρατηγικής τους ή/και σχετικών πρωτοβουλιών και δράσεων ΕΚΕ που εφαρμόζουν, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων που οδηγούν στην επιχειρηματική βελτίωση
  • διασύνδεση με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και ΜΚΟ, που καλούνται να παρουσιάσουν το έργο τους με στόχο ευρύτερες συνεργασίες με τα Μέλη
  • επαφή με ενδιαφερόμενα μέρη ευρύτερα, καθώς στις συναντήσεις των Μελών καλούνται και εκπρόσωποι φορέων της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του Τύπου κ.α. με στόχο την ευρύτερη διάδοση της ΕΚΕ και την ανάπτυξη πολυμερών συνεργειών.

Προηγούμενες Συναντήσεις Μελών


Ενημέρωση & Εκπροσώπηση


Εκπαίδευση


Επιχειρηματικά Εργαλεία


Συναντήσεις Μελών & Δικτύωση


Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα & Προγράμματα Ανάπτυξης Τεχνογνωσίας


Βραβεία Καλών Πρακτικών