Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι επιθυμούμε να εγγραφούμε στο Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» ως:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ CSR CYPRUS

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (προαιρετικά)

Υποσημείωση: Πληροφορείστε ότι ως Μέλος του CSR Cyprus, τηρούνται στο αρχείο στοιχεία που σας αφορούν, τα οποία αξιοποιούνται για τους πιο κάτω σκοπούς:
• Εγγραφή
• Τήρηση Αρχείου και ενημέρωσης του
• Τιμολόγηση Συνδρομής
• Ενημέρωση για δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα
• Προβολή στην Ιστοσελίδα (http://www.csrcyprus.org.cy)

Ως εκ των πιο πάνω και για τους σκοπούς τήρησης των νομοθετικών υποχρεώσεων του CSR Cyprus, σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/769 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε όπως δηλώσετε την αποδοχή και συγκατάθεση σας για την αξιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Επιπρόσθετα, πληροφορείστε ότι, η διαγραφή και επικαιροποίηση των στοιχείων σας μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@csrcyprus.org.cy