Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου είναι ανεξάρτητος Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, που ιδρύθηκε σύμφωνα με τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο Κεφ. 171 του 1952 για την άσκηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την προμήθεια, την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο.

Η Κύπρος δεν διαθέτει πρωτογενείς πηγές ενέργειας, για αυτό η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου βασίζεται για την παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας αποκλειστικά σε εισαγόμενα καύσιμα, κυρίως μαζούτ. Επί του παρόντος, η ΑΗΚ διαθέτει τρεις Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς με συνολική εγκαταστημένη ισχύ 1478 MW.

Αποστολή του Οργανισμού είναι η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών, προσφέροντας με ασφάλεια και αξιοπιστία σε ανταγωνιστικές τιμές, υπηρεσίες στους τομείς της ενέργειας και άλλων δραστηριοτήτων, με σεβασμό στην κοινωνία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους μας, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της χώρας.

Τα όργανα Διοίκησης της ΑΗΚ είναι:

  • Το Διοικητικό Συμβούλιο
  • Οι Μεικτές Ειδικές Υπεπιτροπές των Επιχειρηματικών Μονάδων (ΕΜ) Δικτύων και Παραγωγής-Προμήθειας
  • Οι λοιπές επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα όργανα Διεύθυνσης της ΑΗΚ είναι:

  • Ο Γενικός Διευθυντής
  • Οι Εκτελεστικοί Διευθυντές των Επιχειρηματικών Μονάδων (ΕΜ)
  • Οι Διευθυντές των Βασικών Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων (ΒΡΔ) και μη Ρυθμιζομένων Δραστηριοτήτων.

Κύριος στόχος της στρατηγικής που υλοποιεί τα τελευταία χρόνια η ΑΗΚ, είναι να εξασφαλίζει βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξη, παρέχοντας στους πελάτες της υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα, στους εργαζόμενους άριστο εργασιακό περιβάλλον, στους προμηθευτές και συνεργάτες της σχέσεις αμοιβαίου οφέλους, στο περιβάλλον σεβασμό και προστασία, και στην κοινωνία οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.

Για το σκοπό αυτό η Διεύθυνση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο είναι Πιστοποιημένο με το Πρότυπο Ποιότητας ISO9001:2008 για όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της.

Επιπλέον η ΑΗΚ, έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων σε πλήρη αρμονία µε την κοινωνία και το περιβάλλον, προχώρησε στον καθορισμό περιβαλλοντικής πολιτικής, η οποία έχει εγκριθεί από τον Γενικό Διευθυντή. Η Αρχή εφαρμόζει το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001: 2004 που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της πλην του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας  και  είναι πλήρως διασυνδεδεμένο με το πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001. Η διαχείριση αποβλήτων γίνεται μέσω της σχετικής διαδικασίας  Διαχείρισης Αποβλήτων και των συνεργατών μας Green Dot, WEEE Electrocyclosis Ltd και ΑΦΗΣ.

Επιπλέον η ΑΗΚ έχει πιστοποιηθεί ως Εργοδότης Ισότητας. Αυτή η πιστοποίηση εμπίπτει μέσα στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία Έργου με τίτλο «Δράσεις για μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών» . Προς τον σκοπό αυτό η ΑΗΚ υπέγραψε κοινή δήλωση με Σύμβουλο Ισότητας, ο οποίος διορίστηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσα από την οποία δεσμεύεται , πέραν των νομοθεσιών που ακολουθεί διαχρονικά, να υλοποιήσει άμεσα μια δέσμη μέτρων που σαν στόχο έχουν να αποκαταστήσουν διαχρονικές ανισότητες, διακρίσεις και στερεότυπα μεταξύ των δύο φύλων και μακροπρόθεσμα μέσω ενός σχεδίου δράσης να παγιώσει στο εσωτερικό της αυτή την πολιτική, ενώ παράλληλα να διαχύσει δράσεις προς όφελος της κοινωνίας.

Μέσα στο γενικότερο περιβάλλον ύφεσης των τελευταίων ετών η ΑΗΚ συμβάλλει δυναμικά στην επανάκαμψη της χώρας, στηρίζοντας τόσο τον επιχειρηματικό, όσο και τον κοινωνικό ιστό.

Υλοποιούμε παραγωγικές επενδύσεις  όπως το  για παράδειγμα το Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) Πάρκο Τσερίου το οποίο  κατασκευάστηκε στο χώρο του Υποσταθμού Ψηλής Τάσης Τσερίου και έχει ισχύ 3MWp. Μέχρι στιγμής είναι το μεγαλύτερο Φ/Β Πάρκο στην Κύπρο και πρόκειται για μια ακόμη δραστηριότητα της ΑΗΚ στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το Πάρκο αποτελείται από 12.000 ηλιακά πλαίσια και καλύπτει έκταση 4,6 εκταρίων. Παράγει 5.000 ΜWh ανά έτος ενώ η εξοικονόμηση σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2)  είναι περίπου 3.600 τόνοι ανά έτος.  

O σχεδιασμός του Πάρκου έγινε με σκοπό να επιφέρει όσο το δυνατό λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το σύστημα στήριξης στηρίχθηκε σε πασσάλους κατ' ευθείαν  στο έδαφος αντί θεμελίωσης με χρήση μπετόν, μειώνοντας σημαντικά τα χωματουργικά έργα.

Όσο αφορά την προστασία του περιβάλλοντος η ΑΗΚ αναγνωρίζει το αντίκτυπο που προκύπτει από την φύση των εργασιών της και φροντίζει να ασκεί περιβαλλοντική στρατηγική που να εναρμονίζεται με την εθνική ενεργειακή πολιτική όπως και την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η ΑΗΚ καταβάλλει προσπάθειες για να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα αυξάνοντας την παρουσία της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εξοικονομώντας φυσικούς πόρους και μέσω της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων της.

Η ΑΗΚ ακολουθεί ολοκληρωμένη στρατηγική η οποία αποφέρει συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα όπως περιορισμό των εκπομπών CO2, ΝΟx , SO2 και Dust , εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων και χαρτιού, συνεχή προσπάθεια αέριων εκπομπών από λέβητες θέρμανσης, συνεχή προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μαζική ανακύκλωση υλικών, αλλά και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού.

Έχουμε αποφασίσει να πράττουμε στηριζόμενοι στην πεποίθηση ότι και κάτω από δύσκολες συνθήκες μπορούμε να δημιουργούμε αξία για όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους. Η επιχειρηματική ανάπτυξη του Οργανισμού συνδυάζεται με την φροντίδα των εργαζομένων, τη συνεισφορά στην υπεύθυνη λειτουργία της αγοράς, την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Στέλεχος Επικοινωνίας

Ανδρέας Ιωαννίδης
Βοηθός Διευθυντής (Επιχειρησιακή Ανάπτυξη)

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Αμφιπόλεως 11
Τ.Κ 24506 1399 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357-22201830
Φαξ:  +357-22201809

E-mail: aioannid@eac.com.cy

Ιστοσελίδα