Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ, είναι μία από τις μεγαλύτερες βαριές βιομηχανίες στην Κύπρο. Ιδρύθηκε το 1963 ως Δημόσια Εταιρεία και το 1967 τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη γραμμή παραγωγής δυναμικότητας 150.000 τόνων ετησίως. Από το 1996 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Δραστηριοποιείται στους τομείς παραγωγής κλίνκερ και τσιμέντου, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται τέσσερα λατομεία στα οποία οι εργασίες αφορούν την εξόρυξη πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή τσιμέντου.

Η τεχνολογική αναβάθμιση συνεχίζεται με την εγκατάσταση το 2011 μιας νέας υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής τσιμέντου στο Βασιλικό, με συνολική επένδυση ύψους €180εκ. Η νέα γραμμή παραγωγής προσφέρει πολλαπλά οικονομικά και ποιοτικά οφέλη με την εφαρμογή της πιο προηγμένης τεχνολογίας (best available technology). Στόχος είναι να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές αποδόσεις, να μειώσει το κόστος παραγωγής και να αναβαθμίσει την παραγωγική δυναμικότητα.

Η στρατηγική της εταιρείας όσον αφορά την Αειφόρο Ανάπτυξη βασίζεται σε τρεις πυλώνες: το Σεβασμό προς το Περιβάλλον, την Προσφορά προς την Κοινωνία και την Οικονομική Ανάπτυξη.

Όραμά μας είναι οι επιτυχίες τις οποίες θα έχει η εταιρεία μας να την οδηγήσουν στην αριστεία σύμφωνα με τις αρχές μας που βασίζονται στις έννοιες του Σεβασμού και της Συνεισφοράς.

Στο πλαίσιο της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενδυναμώνουμε τις σχέσεις μας με την κοινωνία, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας με τους κοινωνικούς μας εταίρους, βασισμένοι στην εμπιστοσύνη και υπευθυνότητα σε μακροχρόνια βάση.

Ταυτόχρονα προσβλέπουμε στη διαρκή εξέλιξη και ανάπτυξη με γνώμονα την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων μας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία της κοινότητας στην οποία δραστηριοποιούμαστε καθώς και της κοινωνίας γενικότερα.

H δίκαιη και δεοντολογική συμπεριφορά έναντι των εργαζομένων, η ανάπτυξη και η εκπαίδευση τους, και η συμμετοχή μας σε εκδηλώσεις εθελοντισμού και άλλες κοινωνικές δράσεις, όπως είναι η δημιουργία Ακαδημίας Ταλέντων και συνεργασία με Πανεπιστήμια, έρχονται να επιβεβαιώσουν την ανιδιοτελή προσφορά μας προς την κοινωνία.

Στόχος μας είναι η δημιουργία σχέσεων με τους εργαζόμενους, πελάτες, συνεργάτες, κοινωνικούς φορείς με αμοιβαία δέσμευση, με ενεργό εταιρική σχέση, με εμπιστοσύνη και με διαφάνεια συνεργασίας σε μακροπρόθεσμη βάση.


Δράσεις ΕΚΕ

Στέλεχος Επικοινωνίας

Μαρία Μαυρίδου
Company Secretary

Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1Α
Τ.Θ. 22281
1519 Λευκωσία

Τηλέφωνο: +357 24845555
Φαξ: +357 24845345

Email: m.mavridou@vassiliko.com

Ιστοσελίδα