Προμηθευτές

Ιδιαίτερα εκείνους που περιλαμβάνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα της. Η κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση ενθαρρύνει τους προμηθευτές και επιχειρηματικούς της συνεργάτες να εφαρμόζουν και αυτοί βασικούς κανόνες κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης και επιλέγει να συνεργάζεται με εκείνους που τηρούν κοινά αποδεκτά πρότυπα στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, της προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό μεταφέρεται η σχετική γνώση και εμπειρία και διαδίδεται η υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα σε τοπικό επίπεδο.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοχοι και Επενδυτές

Διαβάστε περισσότερα

Όλους τους ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Tα παιδιά & τις μελλοντικές γενεές

Έχουν δικαίωμα να ζήσουν σε ένα βιώσιμο περιβάλλον.