Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Πρέπει να διαβουλεύονται με τις επιχειρήσεις για αναζήτηση συμπράξεων για έναν κοινό στόχο. Η δημιουργία συνεργιών με διαφάνεια και συνεχή διάλογο αποτελεί επένδυση στην αξιοπιστία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη και καλλιεργεί τις προϋποθέσεις για ανεύρεση λύσεων που θα επιφέρουν οφέλη σε όλους.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοχοι και Επενδυτές

Διαβάστε περισσότερα

Όλους τους ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Tα παιδιά & τις μελλοντικές γενεές

Έχουν δικαίωμα να ζήσουν σε ένα βιώσιμο περιβάλλον.