Στροφή προς Κοινωνικά Υπεύθυνες Επενδύσεις

15-06-2018

ΕΥΡΩΚΕΡΔΟΣ: ΙΟΥΝ - ΙΟΥΛ 2018
Δρ. Αλέξανδρος Αντωναράς
Επίκουρος Καθηγητής | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Πρόεδρος | CSR Cyprus
Σήμερα η απόδοση μιας χρηματοοικονομικής επένδυσης, αν και σημαντικό εργαλείο στην ανάλυση επενδυτικών αποφάσεων, δεν συνιστά το μοναδικό ή το κυριότερο κριτήριο που λαμβάνει υπόψη ένας επενδυτής ή μια επενδυτική εταιρεία προτού αποφασίσει που θα επενδύσει. Ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, κοινωνικής ευημερίας και περιβαλλοντικής ανάπτυξης διαδραματίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση σχετικών αποφάσεων, γεγονός που καταδεικνύεται από το ποσοστό της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναλαμβάνεται από τις κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις όσο και από τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε αυτές.
Κάθε κοινωνικά υπεύθυνος επενδυτής ή εταιρεία πραγματοποιεί ελέγχους προκειμένου να αποκλείσει τις εταιρείες εκείνες που δεν είναι κοινωνικά υπεύθυνες και βιώσιμες, αξιολογώντας προς τον σκοπό τούτο διεθνείς νόρμες – κριτήρια που χαρακτηρίζουν μια επένδυση ως κοινωνικά υπεύθυνη (Social Responsible Investment). Τέτοια κριτήρια, εκτός από την οικονομική απόδοση και διαχείριση, μπορεί να σχετίζονται με την κοινωνική υπευθυνότητα, την περιβαλλοντική διαχείριση, και την εταιρική διακυβέρνηση. Ένας ευρέως αποδεκτός ορισμός της Κοινωνικά Υπεύθυνης Επένδυσης είναι: η επένδυση για την οποία ο επενδυτής λαμβάνει σοβαρά υπόψη του ζητήματα κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και επιπτώσεων εταιρικής διακυβέρνησης που ενδεχομένως θα έχει η συγκεκριμένη επένδυση.
Ο Λάρι Φινκ, διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, μια από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες παγκοσμίως, απευθυνόμενος με επιστολή του στις αρχές του 2018 στους επικεφαλής των επιχειρήσεων όπου έχει επενδύσει η BlackRock, διεμήνυσε πως είναι πολύ πιθανόν οι μετοχές τους να μην αποτελούν πλέον επιλογή της BlackRock, εάν δεν ασχοληθούν και με άλλα πράγματα εκτός των κερδών τους, όπως το να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Χαρακτηριστικά στην επιστολή του αναφέρει τα εξής: «Η κοινωνία απαιτεί οι επιχειρήσεις, τόσο οι ιδιωτικές όσο και οι δημόσιες, να εξυπηρετούν το κοινό καλό. Άλλωστε, για να μπορέσει να αναπτυχθεί μια επιχείρηση πρέπει να έχει καλές οικονομικές επιδόσεις, αλλά και να συνεισφέρει ευρύτερα στην κοινωνία». Ο Φινκ, επιπλέον, επισήμανε στην επιστολή του πως μια εταιρεία που δεν προσφέρει κάτι στην κοινωνία δεν είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα.
Το παραπάνω σε συνδυασμό με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 19/05/2017 για τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/95/ΕΕ καταδεικνύουν ότι η πίεση προς τις επιχειρήσεις για να δημοσιοποιούν και μη-χρηματοοικονομικές πληροφορίες συνεχώς αυξάνει. Η νέα νομοθεσία, απαιτεί από τις υπόχρεες επιχειρήσεις να περιλαμβάνουν στην έκθεση διαχείρισης και μία μη- χρηματοοικονομική κατάσταση που θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντικτύπου των δραστηριοτήτων τους, σε σχέση με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, με το 
σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία.
Η νέα νομοθεσία δεν δημιουργήθηκε για να επιφορτίσει με μεγαλύτερο όγκο δουλειάς τις επιχειρήσεις και τα στελέχη τους. Βασίζεται σε ένα απλό μοντέλο αλλαγής συμπεριφοράς: η διαφάνεια οδηγεί στην ευθύνη και η ευθύνη οδηγεί στην υλοποίηση. Δημιουργούνται έτσι οι συνθήκες για την αναγνώριση των επιχειρήσεων που έχουν πραγματικά ενσωματώσει τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης / εταιρικής υπευθυνότητας στην επιχειρηματική τους στρατηγική. Αυτές είναι που θα προσελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών στο άμεσο μέλλον.
Μπορείτε να βρείτε το απόκομμα της εφημερίδας ΕΔΩ.