Βραβεία Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας 2021

01-12-2020

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2021

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Το Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Cyprus) προκηρύσσει για δεύτερη φορά το διαγωνισμό για τα «Κυπριακά Βραβεία Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Βιωσιμότητας».

Ο διαγωνισμός  πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2018 σε συνεργασία με τον τότε αρμόδιο φορέα για θέματα ΕΚΕ την Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ).  Ο διαγωνισμός θα διοργανωθεί  φέτος για δεύτερη φορά σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, η οποία από τις 7/10/2020 έχει καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως η αρμόδια δημόσια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ).

Ο διαγωνισμός που γίνεται στα πλαίσια του θεσμού που καθιέρωσε το CSR Cyprus για την προώθηση Καλών Πρακτικών ΕΚΕ και Βιωσιμότητας, έχει ως στόχο

  • Την απονομή Βραβείων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας ως μια διαδικασία αναγνώρισης των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που επιφέρουν αφενός κοινωνικά/περιβαλλοντικά, αφετέρου επιχειρηματικά οφέλη και μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα υιοθέτησης αντίστοιχων προσεγγίσεων και από άλλες επιχειρήσεις.
  • Την δημιουργία Καταλόγου Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας, εντός του οποίου θα καταγραφούν καλές πρακτικές επιχειρήσεων που θα υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής και θα πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Στόχος του θεσμού, είναι η ανάδειξη της συμβολής των επιχειρήσεων στη διαχείριση θεμάτων που αφορούν, τόσο τις ίδιες, όσο και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, μέσω της ανάπτυξης πρωτοβουλιών ΕΚΕ και Βιωσιμότητας.

Πιο συγκεκριμένα, ο θεσμός επιδιώκει να συμβάλει στην:

  • υιοθέτηση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στο μέγιστο δυνατό βαθμό από όλους του τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της ανάδειξης καλών πρακτικών,
  • ενίσχυση, σε εθνικό επίπεδο, της γνώσης για το θετικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις στην κοινωνία ή/ και το περιβάλλον
  • εφαρμογή καλών πρακτικών ΕΚΕ και Βιωσιμότητας και από άλλες επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους,
  • ενίσχυση της αξίας της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ενδιαφερόμενων μερών σε θέματα ΕΚΕ και Βιωσιμότητας μέσω της προώθησης αντίληψης για τη δημιουργία πολλαπλασιαστικών ωφελημάτων και για τα δύο μέρη
  • ανάδειξη καινοτόμων προσεγγίσεων στην προώθηση της ΕΚΕ και γενικά της Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • βελτίωση των προσπαθειών για περαιτέρω ανάδειξη του τρόπου συμβολής της επιχειρηματικής κοινότητας στην επίτευξη της «Ατζέντα 2030» και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ,
  • αναγνώριση των πρωτοπόρων στον τομέα της ΕΚΕ και Βιωσιμότητας που αναλαμβάνουν προσεγγίσεις συνδεδεμένες με τη Στρατηγική τους, τους επιχειρηματικούς τους σκοπούς και στόχους.

Οι Καλές Πρακτικές που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: [i] Στρατηγική Προσέγγιση Πρακτικής, [ii] Υλοποίηση Πρακτικής, [iii] Αποτελέσματα Πρακτικής. Οι πρακτικές που θα λαμβάνουν συνολικό βαθμό αξιολόγησης ίσο ή μεγαλύτερο του 60% (εξήντα τοις εκατό) θα είναι επιλέξιμες για βράβευση. Οι νικητές των βραβείων θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή το καλοκαίρι του 2021.

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλες ανεξαιρέτως τις οντότητες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Κύπρο. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/ οργανισμοί μπορούν να  συμμετάσχουν στο θεσμό με την υποβολή μέχρι και ΔΥΟ καλών πρακτικών, με την προϋπόθεση ότι αφορούν ξεχωριστά προγράμματα και οι καλές πρακτικές εφαρμόστηκαν στην Κύπρο. Για τη συμμετοχή οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να συμπληρώσουν τα έντυπα που είναι διαθέσιμα πιο κάτω και να τα υποβάλουν ηλεκτρονικά στο info@csrcyprus.org.cy έως και την 19η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 18:00.

Περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με το διαγωνισμό αλλά και για την συμπλήρωση των αιτήσεων/δηλώσεων, περιλαμβάνονται στον σχετικό "ΟΔΗΓΟ".

Αίτηση Συμμετοχής

Δήλωση CEO

Δήλωση Εταίρου

Κριτήρια Αξιολόγησης

Παράρτημα 1