Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα & Προγράμματα Ανάπτυξης Τεχνογνωσίας

Το CSR Cyprus σχεδιάζει, συντονίζει ή συμμετέχει σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με στόχο τη διάδοση και προώθηση θεμάτων που άπτονται της ΕΚΕ και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.

To CSR Cyprus συμμετέχει ως εταίρος σε κοινοπραξίες που δημιουργούνται για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και προγραμμάτων ανάπτυξης τεχνογνωσίας. Με εαυτό τον τρόπο δημιουργεί νέα και συμμετέχει σε υφιστάμενα πεδία έρευνας, με στόχο τη διάδοση και προώθηση θεμάτων που άπτονται της ΕΚΕ και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Τα Μέλη του CSR Cyprus μπορούν μεμονωμένα να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα, βάσει του ενδιαφέροντος και των αναγκών τους.

Μέσα από τη στρατηγική αυτή επιλογή, το CSR Cyprus συμβάλλει στην ενίσχυση της γνώσης και εξέλιξης σε θέματα EKE, δημιουργώντας αξία για τα Μέλη του, καθώς πρώτα αυτά συμμετέχουν στις δράσεις κάθε προγράμματος συμπεριλαμβανομένων ερευνών, εργαστηρίων διαβούλευσης, οδηγών και καταλόγων καλών πρακτικών.

Το CSR Cyprus έχει εγκριθεί από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης ως συντονιστής για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού προγράμματος/ Βασική Δράση 2 του Erasmus+ με θέμα: «Designing and Implementing a Corporate Social Responsibility Framework for Start-Ups as a Visibility, Growth and Multiplication Tool-SUM».


Ενημέρωση & Εκπροσώπηση


Εκπαίδευση


Επιχειρηματικά Εργαλεία


Συναντήσεις Μελών & Δικτύωση


Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα & Προγράμματα Ανάπτυξης Τεχνογνωσίας


Βραβεία Καλών Πρακτικών