Επιχειρηματικά Εργαλεία

To CSR Cyprus παρέχει εξειδικευμένα εργαλεία, τα οποία βοηθούν τους οργανισμούς, μεταξύ άλλων, στην αναγνώριση του υφιστάμενου επιπέδου ωριμότητας σε θέματα ΕΚΕ σε σχέση με το μέσο όσο της ΕΕ και στην ανάπτυξη του Εταιρικού Εθελοντισμού

MIA Tool Οδηγός Εταιρικού Εθελοντισμού


Ενημέρωση & Εκπροσώπηση


Εκπαίδευση


Επιχειρηματικά Εργαλεία


Συναντήσεις Μελών & Δικτύωση


Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα & Προγράμματα Ανάπτυξης Τεχνογνωσίας


Βραβεία Καλών Πρακτικών