Ορισμός EKE

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ως έννοια, χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι είναι σχετικά καινούργια και κατά συνέπεια διαρκώς εξελίσσεται και επαναπροσδιορίζεται. Η αρχική αντίληψη ότι κάθε εταιρική φιλανθρωπία ή εμπορική χορηγία αποτελεί πράξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εκτός από ξεπερασμένη είναι και λανθασμένη! Σήμερα, ολοένα και πιο συχνά, γίνεται αναφορά σε όρους όπως η βιωσιμότητα, η βιώσιμη ανάπτυξη και η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα σε μια προσπάθεια να προσδιοριστεί η έννοια της ΕΚΕ.

Ορισμένοι από τους ορισμούς που της έχουν αποδοθεί κατά καιρούς είναι και οι ακόλουθοι:

  • "η διαρκής δέσμευση των επιχειρήσεων για συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους, καθώς επίσης των κοινοτήτων και της κοινωνίας γενικότερα" (WBCD, 1998).
  • "η εθελοντική δέσμευση των επιχειρήσεων για διαχείριση των δραστηριοτήτων τους με υπεύθυνο τρόπο" (International Chamber of Commerce, 2002).
  • "η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους λειτουργίες και στις συναλλαγές τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους" (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001).
  • "η ευθύνη των επιχειρήσεων για την επίδραση που έχουν στην κοινωνία" (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011).

Ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή, τις αρχές και τις αξίες, που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).

Η εφαρμογή της ΕΚΕ επικεντρώνεται σε δράσεις, με εθελοντικό χαρακτήρα, πάνω και πέρα από το νομικό πλαίσιο, στοχεύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο σε ότι αφορά τις επιχειρηματικές λειτουργίες (μέτοχοι, εργαζόμενοι), αλλά και στο περιβάλλον και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (πολιτεία, καταναλωτές, προμηθευτές κλπ) κατά τη διάδρασή της μαζί τους.

Λαμβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν, ο ορισμός της ΕΚΕ αποτελεί μια αντανάκλαση του τι κατανοούμε σχετικά με την έννοια της ΕΚΕ με σκοπό να οριοθετήσουμε τα διαφορετικά ζητήματα που σχετίζονται με αυτή.

Η κοινωνική ευθύνη δεν αποτελεί απλώς μια νομική υποχρέωση του οργανισμού και δεν επηρεάζει τους οικονομικούς του στόχους. Μάλλον αποτελείται από ένα σύνολο δραστηριοτήτων και παρατηρήσιμων και μετρήσιμων διαδικασιών που θεωρούν εξίσου σημαντικά τα συμφέροντα των μετόχων και των ανθρώπων καθώς και  τα οφέλη προς την κοινωνία, την κοινότητα και το περιβάλλον.

Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης έχει πλέον συνδεθεί με αυτή της Βιωσιμότητας. Σε διεθνές επίπεδο γίνεται πλέον λόγος για τη μετάβαση από την εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Social Responsibility) στην Εταιρική Βιωσιμότητα και Υπευθυνότητα (Corporate Sustainability & Responsibility). Το CSR όμως δεν αλλαζει!

Η ΕΚΕ (ανεξάρτητα από τον εκάστοτε ορισμό, που της δίνουμε) ενσωματώνει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά:

  • Αυτοδέσμευση των ίδιων των επιχειρήσεων
  • Διάρκεια και συνέχεια στην εφαρμογή της
  • Συσχέτιση με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εντέλει οικονομικά θέματα
  • Συμπερίληψη τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης
  • Αλληλοτροφοδότηση με το στρατηγικό επιχειρηματικό μοντέλο
  • Διασύνδεση με τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης με υπεύθυνο τρόπο