Καταναλωτές

Οι πελάτες-καταναλωτές αποτελούν συχνά μοχλό πίεσης για την εφαρμογή εκ μέρους των επιχειρήσεων πρωτοβουλιών ΕΚΕ. Οι ετικέτες των προϊόντων και οι συνθήκες παραγωγής και εμπορίας τους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και αποτελούν κριτήριο στην επιλογή τους εκ μέρους των καταναλωτών. Η διαφάνεια στις αγορές αποτελεί βασικό παράγοντα για επιβολή των πελατών-καταναλωτών στη βιώσιμη ανάπτυξη επιχειρήσεων και κοινωνίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με:

  • Διασφάλιση της πρόσβασής τους σε υπεύθυνες πληροφορίες που έχουν σχέση με τα προϊόντα, τον τρόπο παραγωγής τους κ.λπ.
  • Ανάληψη δράσεων που θα εξηγούν στους πελάτες-καταναλωτές πως θα πρέπει να ενεργούν στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης
  • Παραγωγή, διάθεση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών με τρόπο αποτελεσματικό, δεοντολογικό και φιλικό προς το περιβάλλον
  • Ανταπόκριση στις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών με την προώθηση ασφαλών προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν άριστη ποιότητα, δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, είναι αξιόπιστα και υποστηρίζονται από διαδικασίες εξυπηρέτησης μετά την πώληση
  • Σωστή τιμολόγηση
  • Τήρηση των δικαιωμάτων του καταναλωτή, δεοντολογία μάρκετινγκ και διαφήμισης
  • Υιοθέτηση ‘‘εμπορικών δράσεων για κοινωνικούς σκοπούς’’ (cause related marketing)
  • Διαβούλευση και ανταλλαγή απόψεων με τους πελάτες

Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοχοι και Επενδυτές

Διαβάστε περισσότερα

Όλους τους ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Tα παιδιά & τις μελλοντικές γενεές

Έχουν δικαίωμα να ζήσουν σε ένα βιώσιμο περιβάλλον.