Επιχειρήσεις

Μεγάλες ή μικρές, οι οποίες μέσα από το υπεύθυνο "επιχειρείν" μπορούν να βελτιώσουν την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική τους αποτελεσματικότητα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Για το σκοπό αυτό πρέπει να εντοπίζουν ποιες ομάδες ή άτομα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους, να οικοδομούν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με αυτά, να διαβουλεύονται μαζί τους και να εξισορροπούν τις απαιτήσεις για τη δημιουργία δράσεων αμοιβαίου συμφέροντος.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοχοι και Επενδυτές

Διαβάστε περισσότερα

Όλους τους ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Tα παιδιά & τις μελλοντικές γενεές

Έχουν δικαίωμα να ζήσουν σε ένα βιώσιμο περιβάλλον.