Γίνε Μέλος

Μέλη του CSR Cyprus μπορούν να γίνουν νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις, ημικρατικοί οργανισμοί, κλπ.), συλλογικοί φορείς, οργανώσεις που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου όπως και μη κυβερνητικές οργανώσεις κοινωνικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με στόχους συναφείς με αυτούς του Σωματείου και οι οποίες επιθυμούν να συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών του.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μελών, τα πλήρη μέλη, τα συνδεδεμένα μέλη και τα επίτιμα.

Πλήρες Μέλος

Εγγράφεται οποιοδήποτε μέλος καθώς και οποιαδήποτε πρόσωπα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο τηρουμένης της καταβολής της Συνδρομής Πλήρους Μέλους μαζί με την αίτηση εγγραφής της πρώτης ετήσιας συνδρομής. Κάθε Πλήρες Μέλος έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, με την προϋπόθεση ότι έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο. Η ετήσια συνδρομή για τα Πλήρη Μέλη ανέρχεται σε €850.

Συνδεδεμένο Μέλος

Eγγράφεται οποιοδήποτε πρόσωπο εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο τηρουμένης της καταβολής της Συνδρομής Συνδεδεμένου Μέλους μαζί με την αίτηση εγγραφής της πρώτης ετήσιας συνδρομής.

Επιχειρήσεις που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (corporate social responsibility), τη βιωσιμότητα (sustainability) και την επαλήθευση απολογισμών βιωσιμότητας (reporting verification), καθώς και μη κυβερνητικοί οργανισμοί, εργοδοτικές οργανώσεις, επαγγελματικοί φορείς, επιμελητήρια μπορούν να συμμετέχουν στο Σωματείο μόνο ως Συνδεδεμένα Μέλη.

Τα Συνδεδεμένα Μέλη δεν έχουν το δικαίωμα εκλογής, ή ψήφου επί οποιουδήποτε θέματος, ή ψηφίσματος τίθεται σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση αλλά δύναται να προσκαλούνται κατ’ επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και να εκφέρουν τις απόψεις τους.

Πλεονεκτήματα


Πώς μπορείτε να γίνετε Μέλος

Τα βήματα για την εγγραφή Μέλους είναι τα εξής:

  • Συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής Μέλους
  • Αποστολή της συμπληρωμένης αίτησης στο CSR Cyprus, υπογεγραμμένη και με την σφραγίδα της επιχείρησης / φορέα
  • Τα Μέλη εγγράφονται ύστερα από έγκριση της αίτησης τους από το Δ.Σ.

Η τρέχουσα ετήσια συνδρομή είναι €850 για τα Πλήρη Μέλη και €500 για τα Συνδεδεμένα Μέλη.