Πλεονεκτήματα για τον Οργανισμό

Ένας οργανισμός κοινωνικά υπεύθυνος έχει την ικανότητα να διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστές του και αυτό μπορεί να μεταφραστεί ως όφελος για τον ίδιο τον οργανισμό. Μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αφοσίωση πελατών και να προσελκύσει νέους. Επιπλέον, λόγω της διαχείρισης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της βιωσιμότητας, μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του ενδιαφέροντος άλλων επενδυτών για το κεφάλαιο του οργανισμού.

Σε οργανωτικό επίπεδο, τα οφέλη επικεντρώνονται στη δυνατότητα βελτίωσης του κλίματος εντός του οργανισμού αυξάνοντας τα επίπεδα ικανοποίησης και κινήτρων για τους υπαλλήλους και μειώνοντας την απουσία από την εργασία. Κατά συνέπεια, ο οργανισμός θα διαπιστώσει βελτίωση στο επίπεδο παραγωγικότητας των υπαλλήλων και θα καταστεί πιο ελκυστικός σε δυνητικούς νέους υπαλλήλους. Επίσης, ο οργανισμός θα έχει μεγαλύτερη ικανότητα να κρατήσει στο δυναμικό του τους ταλαντούχους επαγγελματίες υπαλλήλους του.

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την ΕΚΕ τονίζει επίσης τη σημασία της ευθύνης απέναντι στους μη χρηματοοικονομικούς φορείς, όπως είναι η κοινότητα ή οι οργανισμοί Τρίτου Τομέα, οι οποίοι θα ενδυναμωθούν μέσω της συνεργασίας με τον οργανισμό που έχει την άδεια να λειτουργεί. 

Σε περιβαλλοντικούς όρους, «η μείωση στην κατανάλωση των φυσικών πόρων ή η μείωση των ρυπογόνων εκπομπών κατά τη διαδικασία παραγωγής αποβλήτων μπορεί να μειώσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτό μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως πλεονέκτημα για τις εταιρείες καθώς επιτρέπει τη μείωση του κόστους της ενέργειας και της διάθεσης αποβλήτων καθώς και το κόστος των πρώτων υλών και της ρύπανσης».

Οι οργανισμοί αυτοί, δηλώνοντας την κοινωνική τους ευθύνη και αναλαμβάνοντας εθελοντικά τις δεσμεύσεις οι οποίες προχωρούν πέρα από τις κοινές ρυθμιστικές και συμβατικές υποχρεώσεις, δείχνουν ότι επενδύουν στην κοινωνική ανάπτυξη, στην προστασία του περιβάλλοντος, στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και σε μια νέα, συνολική προσέγγιση στην ποιότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Όπως συμβαίνει ήδη και με τη διαχείριση της ποιότητας, η κοινωνική ευθύνη θα αποτελεί τελικά ένα  «διακριτό χαρακτηριστικό» που υιοθετούν οι οργανισμοί.

Οι οικονομικές επιπτώσεις της κοινωνικής ευθύνης μπορούν να διατυπωθούν ως ακολούθως:

  • Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.
  • Αύξηση της παραγωγικότητας και της αφοσίωσης των εργαζομένων.
  • Ο οργανισμός να είναι προτιμητέος ως εργοδότης.
  • Πιο αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.
  • Λογότυπο (brand image) με μεγαλύτερη αξιοπιστία.
  • Πιο ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες.
  • Αυξανόμενη εμπιστοσύνη που μεταδίδεται και στους επενδυτές.
  • Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
  • Δημιουργία ευνοϊκών επαφών με την τοπική κοινότητα.
  • Εγγραφή σε ευρετήρια προϊόντων, η παραγωγή των οποίων βασίζεται σε δεοντολογικές αξίες. Η εγγραφή των οργανισμών σε τέτοια ευρετήρια βελτιώνει τη θετική τους εικόνα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.